poniedziałek, 9 listopada 2009

Kształtowanie mowy i leczenie zaburzeń

Leczenie zaburzeń odbywa się przez :
 • czytanie
 • rozmowę
 • opowiadanie o tym co znajduje się dookoła
 • słuchowiska, piosenki, wierszyki, spokojna muzyka. Dziecko przyswaja melodię


Niedopuszczalne jest :
 • nie wolno zdrabniać wyrazów. Należy używać języka ogólnego. Zdrabniając, dziecko musi się uczyć dwóch języków.
 • nie powtarzamy nigdy języka dziecka ( dlaczego -> dlacego), które ono wymyśliło, albo uprościło.


Dziecko w wieku 3 lat potrafi zadawać do 100 pytań dziennie. Na tym etapie jesteśmy wzorem dla dziecka. Musimy odpowiadać prosto i konkretnie (jakiego koloru jest pociąg – odpowiedź : czerwony). Jeśli nie znamy odpowiedzi zaburzany jest rozwój dziecka. Nie poprawiamy jego wymowy.

Nie można uświadamiać dziecku o jego zburzeniach, np. nie jąkaj się.

Dyslalia
 • wada wymowy, nieprawidłowa wymowa, odbiegająca od ogólno przyjętej normy.
 • przejęzyczenie, jest jednorazowe. Nieoznaczone odstępstwo w przyjętym języku, występuje jako zjawisko jednorazowe
 • błędy wymowy, mamy doczynienia z zaburzeniami akcentu, rytmu na wskutek złych nawyków.
  Przykłady:
  przyszłem zamiast przyszedłem
  kołdra – kordła
  Nie dotyczy to gwary w języku (np. w języku śląskim)


Dyslalia : Dys (zaburzenie) – lalia (mowa)

Jest to takie zaburzenie, których istotą będzie nieprawidłowa realizacja dźwięku.

W Dyslali wyróżniamy :
 • sygmatyzm
 • rotacyzm
 • kappacyzm
 • gamacyzm
 • bekacyzm
 • mowa bezdźwięczna
 • inne odchylenia.


Formy realizacji dzwięku wyróżnione w dyslalili :
 • mogilania (elizja), opuszczanie jakieś głoski : SOWA = OWA, czyli S = O
 • paralania (substycja), głoska będzie zastępowana przez inną głoskę : SZAFA = SAFA, czyli SZ = S
 • dyslalia właściwa (deformacja). Zniekształcanie głoski.
 • dyslalia według kryterium objawowego (wg. Kanii
  • dyslalia głoskowa, zaburzenie głosek związanych z deformacją głosek : SZAFA = SAFA
  • dyslalia sylabowa, zaburzona sylaba. Dziecko będzie dodawało lub odejmowało sylabę : TAMA = TAMMAMA
  • dyslalia wyrazowa, coś będzie się działo z wyrazem
 • dyslalia zdaniowa, problemy z budowaniem zdań : TATA IDZIE = TATA IŚĆ


Dyslalia według kryterium objawowego (wg. Kaczmarka)
 • dyslalia jednoraka, jedna głoska będzie odmienna
 • dyslalia wieloraka, zaburzenie dwóch lub więcej głosek
 • dyslalia całkowita, około 70% wypowiedzi będzie bełkotem.


Sygmatyzm

Sygmatyzm – nieprawidłowa wymowa głosek dentalizowanych, czyli :
 • s, z, c, dz – szereg głosek syczących
 • sz, ż, cz, dż – szereg głosek szumiących
 • ś, ź, ć, dź – szereg głosek ciszących
Mogą być zaburzone tylko poszczególne szeregi lub pojedyncza głoska z szeregu.

Sposoby realizacji głosek w sygmatyzmie :
 • MOGISYGMATYZM – jakiejś głoski będzie brakowało : SOK = OK.
 • PARASYGMATYZM – głoski będą zastępowane innymi głoskami: SZAFA = SAFA
 • SYGMATYZM WŁAŚCIWY – zniekształcanie głosek (deformacja)
  • wymowa między zębowa : SZ = S
  • wymowa przyzębowa : SZAFA = FAFA


Rotacyzm

Rotacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski „r”
 • MOGI ROTACYZM – opuszczanie głoski R
 • PARAROTACYZM – głoska R będzie zastępowana inną : ROWER = LOWER
 • ROTACYZM WŁASCIWY – deformacja
  • R francuskie
  • deformacje policzkowe i wargowe


Kappacyzm

Kappacyzm – zaburzona głoska K
 • MOGIKAPPACYZM – opuszczanie głoski K
 • PARAKAPPACYZM – zastępowania głoski K innymi : K = T, KOT = TOT
 • KAPPACYZM WŁAŚCIWY – deformacja głoski K


GAMMACYZM
 • MOGIGAMMACYZM – głoska G nie będzie realizowana
 • PARAGAMMACYZM – zastępowanie głoski G : DOM = GOM
 • GAMMACYZM WŁAŚCIWY – deformacja G, szmery gwarowe.


Powyższe zaburzenia mogą być realizowane łącznie.

LALMACYZM

Analogicznie do poprzednich mamy :
 • MOGILALMACYZM
 • PARALALMACYZM : L = J, LAWA = JAWA
 • LALMACYZM WŁAŚCIWY – deformacja L, wymowa międzyzębowa, integralna.


BANTACYZM : MOGIBATACYZM, PARABANTACYZM, BANTACYZM WŁAŚCIWY

MOWA BEZDŹWIĘCZNA – nieprawidłowa realizacja głosek dźwięcznych.

Dźwięczne – bezdźwięczne
D – T
B – P
B’ – P’
G – K
DZ – C
DŻ – CZ
DŹ – Ć
Z – S
Ż – SZ
Ź – Ś

MOWA BEZDZWIĘCZNA CAŁKOWITA – brak wymowy wszystkich głosek dźwięcznych
MOWA BEZDŹWIĘCZNA CZĘŚCIOWA – tylko niktóre głoski.
 • realizowane przez paralanie. Głoski dźwięczne będą zamieniane na bezdźwięczne.
 • mogilania – głoski dźwięczne nie będą realizowane w ogóle.
 • deformacja – głoski dźwięczne będą deformowane, półbezdźwięczność : B -> T (coś pomiędzy) -> P


DYSLANDIA
 • rymolandia – nosowanie
  • nosowanie zamknięte. Głoski nosowe będą wymawiane przez usta.
  • nosowanie otwarte. Ustne głoski wymawiane jako nosowe, Pojawiają się głównie przy rozczepieniu wargi i podniebienia.


PALLATOLLANIA – nosowanie otwarte + DYSLALIA.

JĄKĄNIE

Jąkanie – patologiczna zdolność mówienia i reakcje jej towarzyszące :
 • sygnały drgania ciała – drganie wargi
 • współruchy – mimika twarzy


Osoba jąkająca się jest świadoma tego, że się jąka (prof. Darkowski).

Objawy niepłynności mówienia :
 • powtarzanie głosek, sylab, wyrazów
 • przeciąganie (mmmmama)
 • blokowanie (m_ama)
 • embolokacja (yyyyy, mmmm)
 • słowa łatwe (nienie, taktak, wulgaryzmy)
 • pauss, ktoś coś mówi i nagle cisza, po chwili kontynuuje
 • remizja, poprawki
 • szybkie mówienie, tachylalia
 • bradylalia, zbyt wolne mówienie
 • nierytmiczne


Podział niepłynności mówienia :
 • spastyczna, skurcze aparatu mowy.
 • niespastyczna, kiedy skurcze nie występują


Niepłynność patalogiczna będzie spastyczna, będzie uświadomona.
Niepłynność zwykła będzie nieuświadomiona, nielogofobiczna.

Logofobia – lęk przed mówieniem :
 • psychologiczne reakcje
 • fizjologiczne reakcje
 • społeczne reakcje


TRADYCYJNY PODZIAŁ JĄKANIA :
 • jąkanie kloniczne, dominują skurcze kloniczne, krótkie i powtarzające się. Występuje powtarzanie.
 • jąkanie toniczne, dominują skurcze toniczne, wzmożone, powtarzające się. Skutkiem jest często przeciąganie głosek.
 • jąkanie kloniczno – toniczne. Skurcze mieszane.


PODZIAŁ JĄKANIA NA PODSTAWIE LOGOFOBII :
 • jąkanie preneulogiczne. Nie występuje logo fobia, czyli brak lęku.
 • jąkanie neurotoniczne, występuje logo fobia


Pojawienie się logo fobii jest momentem do ustalenia tego, że ktoś się jąka.

Jąkanie się jest zaburzeniem :
 • dynamicznym, bardzo szybko się rozwija
 • sytuacyjnym, zależnym od sytuacji
 • okresowym, może się pojawić i znikać na jakiś czas i może ponownie się pojawić.


Rozwój jąkania może być :
 • typowy
 • nietypowy


Objawy jąkania :
POWTARZANIE (Klaus) -> PRZECIĄGANIE (tonus) -> BLOKOWANIE
Reakcje towarzyszące : Logofobie


GIEŁKOT - mowa bezwładna, nie występują skurcze.

Definicja 1. Bardzo szybkie tępo mówienia, powodujące powtarzanie sylab lub słów (przykład. Jurek Owsiak)
Definicja 2. Chaotyczny sposób formułowania myśli.

Zbieżność między giełkotem, a jąkaniem . Ludzie, którzy mają giełkot, nie zdają sobie z tego sprawy.

Minimalizacja jąkania :
 • zwolnienie tępa mówienia
 • ćwiczenia oddechowe, wdech na początku zdania
 • melodyka, poprzez śpiew
 • mowa z otwartą buzią, szerokie samogłoski
 • minimalizacja stresu, wahadłowe ruchy palcem podczas mówienia
 • przychodnia, terapia psychologiczna
 • terapia ogólna, psychologiczno – logopedyczna.

Kształtowanie się i rozwój mowy

Okresy rozwoju mowy :
 • okres melodii do pierwszego roku życia
 • okres wyrazu 1 – 2 rok życia
 • okres zdania 2 – 3 rok życia
 • okres swoistej mowy dziecięcej 3 – 7 roku życia

Okres melodii :
 • krzyk jest porozumiewaniem się i ćwiczeniem narządów oddechowych
 • różne dzwięki wydawane przez dziecko, powiązane z ruchem ciała, czuli inaczej burzenie, gruchotanie. Jest to nieświadome ćwiczenie narządów mowy. Burzą wszystkie dzieci, nawet te które nie słyszą (2 – 3 miesiąc)
 • gaworzenie. Sylaby budowane w oparciu o dźwięki pochodzące z otoczenia. Pojawia się w drugiej połowie pierwszego roku życia.
 • pierwsze wyrazy (1 rok życia). Dziecko powinno już w miarę dużo rozumieć. Jeżeli rozwój fizyczny będzie opóźniony to bardzo prawdopodobne jest opóźnienie rozwoju mowy.

Okres wyrazu :

 • pojawiają się wszystkie samogłoski, oprócz masowych ą, ę.
 • pojawiają się spółgłoski p, b, m, t, d, k, n, ś.
 • uproszczenie grup samogłoskowych : przykład jabłko -> ako . Słownictwo przyswojone w poprzednim okresie, zaczyna być wypowiadane.

Okres zdania
 • występują wszystkie samogłoski łącznie z ą, ę. W tym okresie dziecko może zastępować jeszcze samogłoski : przykład krowa -> kawa , o zamieniane jest na a.
 • pojawia się zmiękczenie p’ (pi), m’, b’, f, f’, w, w’, ś, ź, ć, dż, ń, g : przykład piosenka , usłyszymy pi (p’)
 • pojawia się zmiękczenie j, l, ł
 • pod koniec tego okresu, mogą się pojawić s, z, c.
 • w tym okresie dziecko wie jak dana głoska powinna brzmieć, ale jeszcze nie potrafi jej wymówić
 • pod koniec tego okresu pojawiają się proste zdania, dwu – trzy wyrazowe.

Okres swoistej mowy dziecięcej
 • dziecko w wieku 4 lat powinno wymawiać s, z, c. Może pojawić się głoska r’
 • 5 lat. Ustalają się głoski sz, rz, cz. Dziecko wypowie poprawnie samą głoskę, ale w zdaniu może pojawić się : przykład szafa – safa. Dziecko może wymawiać grupy spółgłosek.
 • 6 lat. Dziecko powinno wymawiać wszystkie głoski. Po zakończeniu tego okresu dziecko powinno budować zdania i opowiadać, krótkie opowiadania.

Podstawowa terminologia logopedyczna

Mowa – porozumiewanie się za pomocą dźwięków. Według Kaczmarka są dwa aspekty mowy :
 • aspekt społeczny – potrzebny jest nadawca i odbioraca, musi zaistnieć wspólny język, sprzężenie zwrotne (odbiór komunikatu). Potrzebny jest kontakt :
  • bezpośredni
  • pośredni
 • aspekt indywidualny – możemy być nadawcą i odbiorcą.
Aby mowa mogła zaistnieć, wymagany jest aparat mowy i sprawny narząd słuchowy oraz funkcjonowanie mózgu. Potrzebna jest jeszcze motywacja i chęć. Zaistnienie w środowisku, jeśl nie będzie odbioru to tai mowa nie będzie przebiegać prawidło.

Język – system pamięciowy.
Mówienie – czynność konkretna, formułowanie wypowiedzi.

Mowa jest systemem abstrakcyjnym, pojęciem nadrzędnym.

Przedmiotem logopedii jest komunikacja, mowa w szerokim znaczeniu.

Według Jastrzębowskiej, logopedia interesuje się wychowaniem pod względem mowy, czuwaniem nad jej rozwojem i doskonaleniem oraz ewentualną poprawą, gdy odchyla się ona od normy.

Według Steczkowskiej, logopedia jest nauką i kształtowaniu mowy, usuwaniu wad wymowy oraz nauczania mowy w przypadku jej braku.

Dziedziny wiedzy logopedycznej dzielimy na :
 • pedagogika
 • psychologia
 • medycyna
 • kultura żywego słowa
 • akustyka
 • językoznawstwo
Logopedia :
 • dba o rozwój mowy
 • usuwa wady wymowy
 • terapia
 • nauczanie mowy